ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺗﺎﺷﻮ

ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺗﺎﺷﻮ

ﺗﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻰ  ﺗﺮﻣﯿﻨﮑﺲ ﯾﮑﻰ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ها ﺑﺮاى ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮش هاى ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺧﻄﻮط ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﺗﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ سهوﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ درآورده و در ﻣﮑﺎن های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺗﻮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﻨﺎزل، آﭘﺎرﺗﻤﺎن ها، هتل ها، رﺳﺘﻮران ها، اﻧﺒﺎرى ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.


روش اﺳﺘﻔﺎده:

ﺗﻠﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺗﻠﻪ را از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺧﻢ ﮐﺮده، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه درآورﯾﺪ.

در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎهی ﻗﺮار دهید. آن را در ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﻣﻮش ها ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻣﻮش، آن را در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: ﺗﻠﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﻤﻨﺎك ﻗﺮار ﻧﺪهید. ﺗﻠﻪ ﮔﺬارى را در اﺑﺘﺪاى ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دهید ﺗﺎ بهترﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

بسته بندی : کارتن های 72 عددی

ابتدای سایت