ﺗﻠﻪ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﻣﻮش

ﺗﻠﻪ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﻣﻮش

ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮده و ﺑﻮى ﻣﻮش ﻣﺮده ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از روى آن ﻣﻰ رود. ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪون ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮش ﻣﺮده ﻣﻰ ﺗﻮان ﻻﺷﻪ آن را ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮاى ﻗﺮار دادن ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


ابتدای سایت