ﺗﻠﻪ ﻣﻮش ﭼﻮﺑﻰ

ﺗﻠﻪ ﻣﻮش ﭼﻮﺑﻰ

ﺗﻠــﻪ ﻣــﻮش ﭼﻮﺑــﻰ ﯾﮑــﻰ از ﻗﺪﯾﻤــﻰ ﺗﺮﯾــﻦ روش ﻫــﺎى ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ ﻣــﻮش ﺑــﻮده و ﺑﺮاﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
از اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮل ﻣﯿﺘــﻮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ،ﻣﻨﺎزل،ﻫﺘــﻞ ﻫــﺎ ،رﺳــﺘﻮران ﻫﺎ،اﻧﺒــﺎرى ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

روش اﺳﺘﻔﺎده :

اﺑﺘــﺪا ﻃﻌﻤــﻪ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ را )ﮐــﺮه ﺑــﺎدام زﻣﯿﻨﻰ،ﺗــﻦ ﻣﺎﻫﻰ،ﭘﻨﯿــﺮ،و ﯾــﺎ ﯾــﮏ ﺗﮑــﻪ ﺧﯿﺎر( در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻣﯿﻠــﻪ ﻓﻠــﺰى را ﺑــﺎ دﺳــﺖ ﺑــﺎﻻ ﮐﺸــﯿﺪه و ﺿﺎﻣــﻦ ﺗﻠــﻪ را در ﮐﻨــﺎر ﻣﺤــﻞ ﻃﻌﻤــﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻪ ﻣﺼﻠﺢ ﺷﻮد. ﺗﻠﻪ را در ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: دور از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.


ابتدای سایت