چسب مگس کارتی

چسب مگس کارتی

ﮐﺎرت های زرد ﮐﻪ از آنها ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻪ های زرد ﭼﺴﺒﺪار ( ﯾﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد ﺟﺰ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد Yellow sticky traps) ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ ﻣﺼﺮﻓﻰ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزى و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﮐﺎرت های زرد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ها ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج رﻧﮕﻰ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ می توانند ﺣﺸﺮه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺴﺒﯿﺪن آﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرت ها ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺎرت های زرد در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎج ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل آﻓﺖ ﺣﻀﻮر دارد ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. از ﮐﺎرت های زرد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎﺗﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﮏ ها، ﻣﮕﺲ های ﻣﯿﻨﻮز، شته های ﺑﺎﻟﺪار، ﻣﮕﺲ ﻗﺎرچ، زﻧﺠﺮك ها و ﭘﺴﯿﻞ ها اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ از ﮐﺎرت زرد  ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮕﺲ ﻫﺎى ﻣﯿﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  1ﺻﻮرت اﻓﻘﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. جهت ردﯾﺎﺑﻰ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺎر اﻧﺒﻮه آﻓﺎت ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت زرد 200ﻋﺪد در ﻫﺮ  ﻣﺘﺮ 2 ﻋﺪد در ﻫﺮ 1 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10ﻋﺪد در ﻫﺮ 1ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.


ابتدای سایت