ﻗﺮص ﺣﺸﺮه ﮐﺶ

ﻗﺮص ﺣﺸﺮه ﮐﺶ

ﻗﺮص ﺣﺸﺮه ﮐﺶ  ﺗﺮﻣﯿﻨﮑﺲ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﻋﺎﻟﻰ و اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﭘﺸﻪ ها و ﺣﺸﺮات را از ﺷﻤﺎ دور ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. 
داراى راﯾﺤﻪ اى ﻣﻄﺒﻮع 
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﺣﺸـــﺮات از ﺷﻤﺎ، در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷب ﻣﻰ ﮔﺮدد و اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺧﻮاب آرام را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ فراهم ﻣﻰ ﺳﺎزد. 
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داراى اﺛﺮى ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﺑﺎ دوام  (12 ساعت)
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ های 30 عددی - 60 ﺟﻌﺒﻪ در ﮐﺎرﺗن


ابتدای سایت